GraphDB-SE Reasoner

  Version Date Changed By
CURRENT (v. 12) Mar 15, 2016 14:48 reneta.popova
v. 11 Dec 13, 2014 15:56 Vladimir Alexiev
v. 10 Dec 13, 2014 14:16 Vladimir Alexiev
v. 9 Dec 13, 2014 14:01 Vladimir Alexiev
v. 8 Dec 10, 2014 17:50 Vladimir Alexiev
v. 7 Dec 09, 2014 12:17 Vladimir Alexiev
v. 6 Sep 18, 2014 17:22 reneta.popova
v. 5 Sep 18, 2014 17:17 reneta.popova
v. 4 Sep 18, 2014 12:47 Gergana Petkova
v. 3 Aug 25, 2014 14:43 reneta.popova
v. 2 Jul 17, 2014 17:22 dimitar.manov
v. 1 Feb 28, 2013 15:52 barry.bishop

<< Return to Page Information