View Source

!http://culture-eea-bg.org/Logo_EEA.jpg!!http://culture-eea-bg.org/logo_MC.jpg!
!http://culture-eea-bg.org/bg08%20bg.jpg!

На 17 февруари 2014 финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014
отвори Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"
- Информацията е на адрес [http://culture-eea-bg.org/]
- За ваше улеснение предлагаме свалени всички документи: [20140217 Program BG08 Starts^BG-EEA-BG08.ZIP]

Мерките, които се финансират по тази програма са:
# Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство
# Документиране на културната история
За информация вижте презентация: [^BG08 Мярка2 Документиране (ГеоКад93).pdf]
# Достъпност на културното наследство за обществеността
# Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
# Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08

Крайният срок за мерки 4-5 е 17 април 2014, а за мерки 1-3 е 19 май 2014.
*Призоваваме всички културни институции, държавни университети и ИТ институти за активно участие!*

Булгариана (и конкретно Онтотекст) са отворени за съвместна работа по проекти, които могат да подпомогнат каузата на Булгариана. Примери за такива проекти може да са:
- Изграждане на център и дългосрочна програма за цифровизация, която да обслужва културните институции. Включително сканиране, OCR, metadata collection workflow, приоритизация на материалите, следене статуса на изпълнение и пр.
- Изграждане на централизирана система за каталогизация (Collection Management System), която да може да се ползва дори от малки музеи, галерии и библиотеки
- Изграждане на централизирано цифрово хранилище, както за съдържание така и за мета-данни
- Стандартизиране на формата и събирането на метаданни, като се използват модерни подходи и стандарти
- Преизползване на отворена информация (Linked Open Data) като тезауруси, списъци хора/места/събития и др.
- Съвместна работа за създаването на българска Linked Open Data и споделянето й между културните институции; както и интеграция на данни между културните институции
- Публикуване в Европеана
- Публикуване в специализирани портали

Информация за останалите програми на ЕИП може да видите на адрес: [http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/]