20140731 Една информативна статия за българските музеи

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

В брой 21 на списание LIGHT от м. май 2014 г. е публикувана интересна статия за състоянието на музейното дело у нас. Предлагаме ви копие на статията.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.