Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140731 Една информативна статия за българските музеи

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В брой 21 на списание LIGHT от м. май 2014 г. е публикувана интересна статия за състоянието на музейното дело у нас. Предлагаме ви копие на статията.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.