Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

16 Светци в България (М.Димитрова, СУ Славянски филологии)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

http://www.eslavsanct.net/

 

ПРОЕКТЪТ

logo

text-under-logo

Проектът е финасиран от МОМН, №ДДВУ 02/68 (2010). Разработван е съвместно от голям екип от учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преди всичко от Катедрата по кирилометодиевистика, и от Института за литература към БАН, Направление Стара българска литература, а също и от изследователи от други институции: Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института по славистика към Виенския университет (Австрия), Института по балканистика към БАН, Института по математика и информатика към БАН, Института за литовски език във Вилнюс (Литва), Университета в Манчестър (Великобритания) и Университета в Орегон (САЩ).

Целта на проекта е да събере и систематизира информацията за почитта към християнските светци в България от времето на най-ранното християнство до наши дни. Проектът предвижда да бъдат привлечени няколко типа данни: от средновековни и възрожденски писмени паметници, от устни предания, от съвременни култови практики, от църкви, манастири, оброчища, от храмова украса.

Енциклопедията е форматирана като интернет портал, който ще бъде непрекъснато допълван с информация. За всеки от 366-те дни в годината има информация за почитаните светци от различни средновековни източници. За всеки ден са поместени календарни указания от апостоли, евангелия и пълни библии, а в бъдеще данните ще бъдат допълнени с календарни указания от празнични минеи и устави. За отделни светци са включени статии с информация за установяването и разпространението на техните култове, за славянските и византийските творби в тяхна прослава и за фолклорната традиция на празниците им. Представени са и стари славянски текстове за тях: жития, служби, проложни четива, молитви, в оригинал според използвания източник (или източници), а някои от оригиналните произведения се дават и в превод. Към всяка статия е поместена и библиография. Този календар ще се допълва непрекъснато с нови статии и текстове.

 

 

www.slav-uni.sofia.bg/mss

Българска ръкописна книга. Дигитален архив. ФСлФ, СУ

Ръкописи от библиотеката на Рилския манастир и Музея в Кюстендил.

Дигитализация. Представяне на е-страницата.

 

http :// www . ongal . net /

Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
е нестопанска организация, създадена през 1991 г. от етнолози, българисти и слависти - университетски преподаватели, научни сътрудници, учители, краеведи и студенти.

Нейната цел е да осъществява научни изследвания за българския народ в контекста на етнокултурните, верските, езиковите, социално-икономическите процеси в Евразийския регион от древността до наши дни. Акцентът е поставен върху изучаването на фолклорните традиции на българите, българската антропология, етнология и език.

Важно място заемат младежките дейности, реализирани чрез образователния студентски и ученически Семинар по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов".

От 2004 г. особено внимание се отделя на възстановяването, поддържането и експонирането на културно-исторически паметници от местно значение.

Сдружението се ръководи от Централно настоятелство в състав:

·   Главен секретар - д-р Росен Росенов Малчев - rmalchev@abv.bg

·   Секретар - д-р Константин Звездомиров Рангочев - krangochev@yahoo.com

·   Секретар - ст.н.с. д-р Николай Иванов Ненов - nenoff@abv.bg

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.