Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20131022 Национална среща "Финансиране- Проблеми и възможности”

compared with
Current by Vladimir Alexiev
on Nov 29, 2013 15:56.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (10)

View Page History
На 22 октомври беше проведена национална среща на тема „Финансиране на дейностите, свързани с цифровизацията и управлението на културно и научно наследство. Проблеми и възможности”. Съорганизатори на срещата бяха ИМИ – БАН и Онтотекст. С[писъка на участниците |^Списък на участниците в националната среща.xlsx] може да видите в прикачен файл.
В програмата на срещата беше предвидена една встъпителна презентация, която да информира за възможностите за финансиране и да постави проблемите, последвана от дискусия по темата. [Презентацията |^Национална среща_20131022.pptx]може да видите в прикачен файл.
На 22 октомври беше проведена национална среща на тема "Финансиране на дейностите, свързани с цифровизацията и управлението на културно и научно наследство. Проблеми и възможности".
- Съорганизатори на срещата бяха ИМИ-БАН и Онтотекст.
- [Списък на участниците|20131022 Национална среща "Финансиране- Проблеми и възможности”^Списък на участниците в националната среща.xlsx]
Основни акценти от дискусията:
Цифровизацията на културно и научно наследство не фигурира вече в приоритетите на ЕС. Фокусът сега е поставен върху дългосрочното съхранение на информацията и нейното повторно използване от творческите индустрии, върху предоставянето на нови услуги за хората и бизнеса. В тази връзка са и направените предложения за включване на проблемите, свързани с културното и научното наследство, в оперативните програми за периода 2014-2020. Възможности за финансиране съществуват в рамките на ОП ”Добро управление” , ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП “Региони в растеж”.
Добри перспективи съществуват и за изграждането на научно-изследователски инфраструктури в хуманитаристиката. В тази връзка е и направеното предложение за включване към пътната карта на нова инфраструктура – DARIAH-BG”, като част от европейската DARIAH. [Предложението |^DARIAH_BG.docx]може да видите в прикачен файл.
- [Встъпителна презентация|20131022 Национална среща "Финансиране- Проблеми и възможности”^Национална среща_20131022.pptx]. В програмата на срещата беше предвидена кратка встъпителна презентация, която да информира за възможностите за финансиране и да постави проблемите.

Презентацията беше последвана от обширна дискусия. Основни акценти от дискусията:
- Цифровизацията на културно и научно наследство не фигурира вече в приоритетите на ЕС. Фокусът сега е поставен върху дългосрочното съхранение на информацията и нейното повторно използване от творческите индустрии, върху предоставянето на нови услуги за хората и бизнеса.
- В тази връзка са и направените предложения за включване на проблемите, свързани с културното и научното наследство, в оперативните програми за периода 2014-2020. Възможности за финансиране съществуват в рамките на ОП “Добро управление” , ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП “Региони в растеж”.
- Добри перспективи съществуват и за изграждането на научно-изследователски инфраструктури в хуманитаристиката. В тази връзка е направено [предложение за включване към пътната карта на нова инфраструктура -- DARIAH-BG|20131022 Национална среща "Финансиране- Проблеми и възможности”^patna karta_waprosnik_DARIAH-BG.docx], като част от европейската DARIAH.
- Хоризонт 2020 е ориентиран към проекти с конкретен краен резултат и неговата практическа реализация. Приоритет е и осигуряването на свободен достъп до резултатите.
- Културното и научно наследство са много разнородни, поради което не е целесъобразно те да бъдат разглеждани в една обща рамка (стратегия, пътна карта). По-удачно е третирането им по отрасли и региони.
- Държавата е абдикирала от задълженията си към собственото си културно и научно наследство. Необходимо е да се упражнява постоянен натиск от общността върху отговорните институции за да бъде осигурено бъдещото финансиране на дейностите посредством оперативните програми и пътната карта за научните инфраструктури.
- За момента не е ясно кой точно следва да лобира пред институциите. Може ли това да бъде “Националният експертен съвет по дигитализация”? Или тази функция да бъде поета и от бъдещата фондация "Булгариана"? Въпросът остава открит.

Независимо от това, цялата общност, работеща в областта на културното и научно наследство, следва да бъде по-активна и по-настоятелна по отношение на държавните структури, отговарящи за сектора.

Labels:
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.