20140731 Една информативна статия за българските музеи

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
В брой 21 на списание LIGHT от м. май 2014 г. е публикувана интересна [статия |^Spisanie.pdf]за състоянието на музейното дело у нас. Предлагаме ви копие на статията.
{viewpdf:Spisanie.pdf}