Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140730 Определени са значимите инфраструктурни комплекси в сферата на научните изследвания

compared with
Current by Vladimir Alexiev
on Sep 15, 2014 14:41.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (6)

View Page History
30 Юли 2014

Правителството одобри актуализация на приетата през 2010 г. Национална пътна карта за научна инфраструктура. научни инфраструктури. Тя отразява резултатите от направения преглед на научната инфраструктура към момента и определя приоритетните, които са в достатъчно напреднал етап, за да навлязат в процес на изпълнение през 2015-2016 г. и чието навременно реализиране е особено важно за разширяване на границите на познанието в съответните области.
Набелязани са две групи проекти. В първата са девет. Те са със стратегическо значение за България и по тях има готовност за изграждане. Това са Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите; Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана с участието на България в Европейската инфраструктура Euro-Argo; Научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика”; Европейско социално изследване за България; Национален център за високопроиводителни и разпределени пресмятания; Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ); Регионален астрономически център за изследвания и образование; Национален циклотронен център.

Набелязани са две групи проекти. В първата са девет. Те са със стратегическо значение за България и по тях има готовност за изграждане. Това са:
- Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите;
- Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана с участието на България в Европейската инфраструктура Euro-Argo;
- Научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика”;
- Европейско социално изследване за България;
- Национален център за високопроиводителни и разпределени пресмятания;
- Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското *езиково и културно наследство*, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури *CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)*;
- Регионален астрономически център за изследвания и образование;
- Национален циклотронен център.


Във втората група са пет инфраструктурни комплекса, които имат потенциал за развитие по отношение готовност за изграждане до 2016 г. и на които ще бъде предоставена възможност за предпроектни проучвания. Това са: Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически, фолклорни); Изследване и иновации в земеделието и храните; Алианц за клетъчни технологии; Национален геоинформационен център; Еко и енергоспестяващи технологии.

- Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и *е-съхранение на артефакти (археологически, фолклорни)*;
- Изследване и иновации в земеделието и храните;
- Алианц за клетъчни технологии;
- Национален геоинформационен център;
- Еко и енергоспестяващи технологии.

Labels:
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.