20131022 Национална среща на тема „Финансиране на дейностите, свързани с цифровизацията и управлението на културно и научно наследство. Проблеми и възможности”

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (9)

View Page History
На 22 октомври беше проведена национална среща на тема „Финансиране на дейностите, свързани с цифровизацията и управлението на културно и научно наследство. Проблеми и възможности”. Съорганизатори на срещата бяха ИМИ -- БАН и Онтотекст. [Списъка на участниците |^Списък на участниците в националната среща.xlsx] може да видите в прикачен файл.
В програмата на срещата беше предвидена една встъпителна презентация, която да информира за възможностите за финансиране и да постави проблемите, последвана от дискусия по темата. [Презентацията |^Национална среща_20131022.pptx]може да видите в прикачен файл.

Основни акценти от дискусията:
Основни акценти от дискусията:
Цифровизацията на културно и научно наследство не фигурира вече в приоритетите на ЕС. Фокусът сега е поставен върху дългосрочното съхранение на информацията и нейното повторно използване от творческите индустрии, върху предоставянето на нови услуги за хората и бизнеса. В тази връзка са и направените предложения за включване на проблемите, свързани с културното и научното наследство, в оперативните програми за периода 2014-2020. Възможности за финансиране съществуват в рамките на ОП ”Добро управление” , ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП “Региони в растеж”.
Добри перспективи съществуват и за изграждането на научно-изследователски инфраструктури в хуманитаристиката. В тази връзка е и направеното предложение за включване към пътната карта на нова инфраструктура -- DARIAH-BG”, като част от европейската DARIAH. [Предложението |^patna karta_waprosnik_DARIAH-BG.docx]може да видите в прикачен файл.
Хоризонт 2020 е ориентиран към проекти с конкретен краен резултат и неговата практическа реализация. Приоритет е и осигуряването на свободен достъп до резултатите.
Културното и научно наследство са много разнородни, поради което не е целесъобразно те да бъдат разглеждани в една обща рамка (стратегия, пътна карта). По-удачно е третирането им по отрасли и региони.
Държавата е абдикирала от задълженията си към собственото си културно и научно наследство. Необходимо е да се упражнява постоянен натиск от общността върху отговорните институции за да бъде осигурено бъдещото финансиране на дейностите посредством оперативните програми и пътната карта за научните инфраструктури.
За момента не е ясно кой точно следва да лобира пред институциите. Може ли това да бъде “Националният експертен съвет по дигитализация”? Или тази функция да бъде поета и от бъдещата фондация "Булгариана"? Въпросът остава открит.
Независимо от това, цялата общност, работеща в областта на културното и научно наследство, следва да бъде по-активна и по-настоятелна по отношение на държавните структури, отговарящи за сектора.