20131022 Национална среща на тема „Финансиране на дейностите, свързани с цифровизацията и управлението на културно и научно наследство. Проблеми и възможности”

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
Основни акценти от дискусията:
Цифровизацията на културно и научно наследство не фигурира вече в приоритетите на ЕС. Фокусът сега е поставен върху дългосрочното съхранение на информацията и нейното повторно използване от творческите индустрии, върху предоставянето на нови услуги за хората и бизнеса. В тази връзка са и направените предложения за включване на проблемите, свързани с културното и научното наследство, в оперативните програми за периода 2014-2020. Възможности за финансиране съществуват в рамките на ОП ”Добро управление” , ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП “Региони в растеж”.
Добри перспективи съществуват и за изграждането на научно-изследователски инфраструктури в хуманитаристиката. В тази връзка е и направеното предложение за включване към пътната карта на нова инфраструктура – DARIAH-BG”, като част от европейската DARIAH. П[редложението [Предложението |^patna karta_waprosnik_DARIAH-BG.docx]може да видите в прикачен файл.
Хоризонт 2020 е ориентиран към проекти с конкретен краен резултат и неговата практическа реализация. Приоритет е и осигуряването на свободен достъп до резултатите.
Културното и научно наследство са много разнородни, поради което не е целесъобразно те да бъдат разглеждани в една обща рамка (стратегия, пътна карта). По-удачно е третирането им по отрасли и региони.