20120130

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (3)

View Page History
| 9:00 | 00:30 | 9:30 | Регистрация | \\ |
| 9:30 | 00:15 | 9:45 | Встъпителни бележки: цели на срещата, възможности за съвместна работа, принципи на участието в европейски научни проекти | Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст |
| \\ | * * | \\ | *Примери за проекти и проектни предложения* | |
| 9:45 | 00:10 | 9:55 | ATHENA (приключен), CARARE, LinkedHeritage (в изпълнение) | БАН Централна библиотека |
| 9:55 | 00:10 | 10:05 | Български агрегатор към Еuropeana | Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна |
| 10:40 | 01:30 | 12:10 | *Свободна дискусия:* Вашите идеи за проекти, външни партньори, възможности за съвместна работа | Всички. Представяне на останалите участници (ако искате изпратете предварително 2 слайда). |
| 12:10 | 00:15 | 12:25 | Кафе пауза | \\ |
| | \\ | | *Текущи възможности за финансиране (calls)* | |
| 12:25 | 00:15 | 12:40 | FP7 ICT Call9 (18.1-17.4.2012): 4.3 Digital Preservation, 8.2 Access to Cultural Resources (40MEUR) | Галя Ангелова, БАН ИИКТ, национално контактно лице FP7 ICT |
| 12:40 | 00:10 | 12:50 | FP7 CIP PSP Call6 (1.2-15.5.2012): 2.1 Europeana and creativity (24 MEUR), 2.2 Open Data and open access to scientific information (12 MEUR) | Владимир Алексиев, Онтотекст |
| 12:50 | 00:10 | 13:00 | Потенциално национално финансиране: ОП Регионално развитие (цифровизация), ОП Административен капацитет (национални регистри), Национална експертна група за дългосрочно планиране на цифровизация | Дирекция "Културна политика", Министерство на културата |
| 13:00 | 00:05 | 13:05 | ОП Регионално развитие: развитие на културен туризъм | Десислава Георгиева, главен експерт, Министерство на регионалното развитие |
| \\ | \\ | \\ | *Съвместна работа в BG: университети, научни и културни институти, ИТ индустрия * | |
| 13:05 | 00:05 | 13:10 | Създаване на дигитално учебно съдържание в областта на Културното наследство. Перспективите пред университетското образователно пространство | доц. д-р София Василева, заместник директор на Института за културно-историческо наследство към УНИБИТ |
| 13:10 | 00:10 | 13:20 | Съвместна магистърска програма на УНИБИТ и БАН ИМИ, съвместни курсови работи ФМИ-УНИБИТ, подкрепа от индустрията | Радослав Павлов, БАН ИМИ |