20120130 Europeana- Mission Possible

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (5)

View Page History

Някои скорошни събития показват навременността на тази среща:
* Трите конференции организирани от евродепутата Емил Стоянов през 2010 и 2011 относно мястото на България в Европеана ([първа|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/40], [втора|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/70], [трета|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/75]) показват огромен интерес и желание за активни и координирани действия в областта на културното наследство, но едновременно и несигурност откъде могат да се намерят средства за целта (напр. виж докладите "След EuropeanaLocal накъде" и "Европейски мечтания за българското съдържание на Европеана"). Конференциите завършват с [Меморандум до МК|http://www.emilstoyanovmep.eu/public/files/news/75/document_76.pdf] и [Писмо до министър-председателя|file:///C:/my/Onto/culture/0calls/20120130-infoday/%E2%80%A2%09http:/www.emilstoyanovmep.eu/public/files/news/75/document_94.doc], с които участниците призовават държавата да гради политика в тази област.
* Среща на 19 януари 2012 инициирана от Дирекция "Културна политика" в Министерството на културата, която рестартира работна група от национални експерти  за формулирането на дългосрочно планиране на цифровизацията на културното и историческото наследство на България, участието на страната ни в Европейската цифрова библиотека Европеана, финансиране, софтуерни решения, обучение и др. Беше разгледана [Препоръка на Комисията 2011/711/ЕСот 27 октомври 2011|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:01:BG:HTML] година относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид

h1. Програма

| \\
| *Нач* | *Прод* | *Край* | *Дейности* | *Представя* |
| 9:00 | 00:30 | 9:30 | Регистрация | \\ |
| 9:30 | 00:15 | 9:45 | Встъпителни бележки: цели на срещата, възможности за съвместна работа, принципи на участието в европейски научни проекти | Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст |
| 13:20 | 00:05 | 13:25 | bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки | Мариана Дамова, Онтотекст |

h1. Презентации{attachments}\\
{attachments}