Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140217 Program BG08 Starts

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


На 17 февруари 2014 финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014
отвори Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"

Мерките, които се финансират по тази програма са:

 1. Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство
 2. Документиране на културната история
  За информация вижте презентация: BG08 Мярка2 Документиране (ГеоКад93).pdf
 3. Достъпност на културното наследство за обществеността
 4. Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
 5. Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08

Крайният срок за мерки 4-5 е 17 април 2014, а за мерки 1-3 е 19 май 2014.
Призоваваме всички културни институции, държавни университети и ИТ институти за активно участие!

Булгариана (и конкретно Онтотекст) са отворени за съвместна работа по проекти, които могат да подпомогнат каузата на Булгариана. Примери за такива проекти може да са:

 • Изграждане на център и дългосрочна програма за цифровизация, която да обслужва културните институции. Включително сканиране, OCR, metadata collection workflow, приоритизация на материалите, следене статуса на изпълнение и пр.
 • Изграждане на централизирана система за каталогизация (Collection Management System), която да може да се ползва дори от малки музеи, галерии и библиотеки
 • Изграждане на централизирано цифрово хранилище, както за съдържание така и за мета-данни
 • Стандартизиране на формата и събирането на метаданни, като се използват модерни подходи и стандарти
 • Преизползване на отворена информация (Linked Open Data) като тезауруси, списъци хора/места/събития и др.
 • Съвместна работа за създаването на българска Linked Open Data и споделянето й между културните институции; както и интеграция на данни между културните институции
 • Публикуване в Европеана
 • Публикуване в специализирани портали

Информация за останалите програми на ЕИП може да видите на адрес: http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.